Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:

Z VWFS może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez VWFS w celach:

 1. Marketingowych produktów i usług VWFS, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług VWFS, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych VWFS, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 2. Marketingowych produktów i usług podmiotów z Grupy Volkswagen (Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.), w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług podmiotów z Grupy Volkswagen, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych podmiotów z Grupy Volkswagen, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 3. Rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWFS w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi, w tym w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie, a także możliwość obrony przed roszczeniami;
 4. Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
 5. Archiwalnych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

Źródła oraz zakres pozyskiwanych dodatkowych danych osobowych:

Na podstawie Pani/Pana właściwych zgód, VWFS może pozyskiwać ze stron internetowych Grupy Volkswagen (m.in. vwbank.pl, vwleasing.pl, vwfs.pl, mobilni.pl, autonowezawsze.pl, skodanowazawsze.pl, www.mobilni.plwww.biuro.vwfs.pl oraz www.inmobi.pl) oraz dalej przetwarzać w celach marketingowych dane dotyczące Pani/Pana aktywności na tych stronach internetowych.

Informacje dotyczące profilowania:

VWFS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w celach marketingowych - aby przeanalizować Pani/Pana zainteresowania i potrzeby w zakresie produktów i usług przez nich oferowanych, a następnie zaproponować Pani/Panu oferty opracowane indywidualnie do Pani/Pana potrzeb. Profilowanie może być oparte o dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące Pani/Pana aktywności na stronach internetowych Grupy Volkswagen (m.in. vwbank.pl, vwleasing.pl, vwfs.pl, mobilni.pl, autonowezawsze.pl, skodanowazawsze.pl, www.mobilni.plwww.biuro.vwfs.pl oraz www.inmobi.pl). Na podstawie powyższych informacji
VWFS określi Pani/Pana preferencje dotyczące produktów finansowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. Do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWFS - dla celów marketingowych VWFS;
 2. Do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów z Grupy Volkswagen - dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Volkswagen;
 3. Przez okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz przez okres 3 lat po jego zakończeniu - dla celów rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz

W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, VWFS  zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, audytowe, marketingowe oraz inne usługi administracyjne - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się
  z VWFS poprzez adres e-mai: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VWFS Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego - w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Potrzebujesz pomocy?