Podatek u źródła

Informacja dla klientów Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Uprzejmie przypominamy, iż przedsiębiorcy zagraniczni działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, w tym Volkswagen Leasing GmbH, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( dalej: „Oddział”) stanowi zagraniczny zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Przychody Oddziału z tytułu otrzymywanych od Klientów należności leasingowych podlegają co do zasady zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych. W związku z powyższym płatnicy należności leasingowych (tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami) z tytułu zawartych z Oddziałem umów leasingowych są zobowiązani pobierać w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Płatnik może nie pobierać zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem:

  • udokumentowania miejsca siedziby podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz
  • uzyskania pisemnego oświadczenia, że wypłacane należności są związane z działalnością tego zakładu.

Oddział, na życzenie Klientów będących płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, wydaje certyfikat rezydencji Volkswagen Leasing GmbH oraz pisemne oświadczenie, że wypłacane należności leasingowe są związane z działalnością tego zakładu.

W celu pozyskania ww. dokumentów należy złożyć dyspozycję poprzez Portal Klienta lub mailowo pisząc na adres bok@vwfs.com.

Informujemy również, że analiza oraz interpretacja przepisów podatkowych należy do obowiązków podatników oraz płatników, a Oddział nie prowadzi usług doradczych w tym zakresie. Powyższa wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.2545 z dnia 2018.12.31)

Potrzebujesz pomocy?