Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce danych osobowych

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VW Leasing).

Dane kontaktowe:

Z VW Leasing można się skontaktować poprzez adres e-mail: serwis.flota@vwfs.com (w przypadku umówienia wizyty serwisowej) lub remarketing.pl@vwfs.com (w przypadku obsługi zwrotu pojazdu) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VW Leasing wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  1. Klientów będących osobami fizycznymi – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. pozostałych osób do kontaktu – niezbędność przetwarzania do wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość wykonania umów z klientami, w tym możliwość kontaktowania się z osobami działającymi w imieniu klientów.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej z Klientem umowy, jak również rozliczenia umowy i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VW Leasing, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., dealerom, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom świadczącym usługi serwisowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych oznaczonych „*” jest niezbędne do wykonania umowy. Bez podania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy, w tym zrealizowanie usługi serwisowej lub obsługi zwrotu pojazdu.

Potrzebujesz pomocy?